מבנה עבודת מחקר

מבנה עבודת מחקר
עבודת דוקטורט
PhD Dissertation

1. כותרת- Title שם העבודה. השם מרמז על המהות המרכזית של המחקר.
2. תקציר- Abstract באורך של עד 200 מילים וכולל את הנושאים הבאים:
• מטרת המחקר
• הנבדקים
• הליך
• שיטה
• השערות
• ממצאים.
3. פרק ראשון – מבוא .Introduction
הפרק כולל את הנושאים הבאים:
הקדמה
מטרות המחקר
שאלות המחקר
הניסוח צריך להיות בצורת שאלות.כלומר להתחיל במילה " האם" ולהסתיים ב סימן שאלה (?)
סקירת ספרות.
סקירה עדכנית בנושאי המחקר.
סקירת הספרות חייבת להתייחס לכל משתני המחקר.
הסקירה תכתב בצורה מתכנסת החל מהיבטים ורעיונות כלליים והיקפיים וכלה במיקוד בפרטים והממצאים היותר חשובים ורלוונטיים למחקר.
כל נושא ומידע המובא בסקירת הספרות חייב להיות רלוונטי למחקר וצריך לתרום להבנת הצידוק למחקר ולהתפתחות התיאורטית של מטרתו, שאלותיו והשערותיו.
בסיום הסקירה יש להציג את הסיבות והרציונל לביצוע המחקר.
השערות המחקר
4. פרק שני- השיטה Method. הפרק כולל את הנושאים הבאים:
• המדגם. תיאור מספר הנבדקים ומאפייניהם.
• כלי המחקר. תיאור כל אחד מכלי המחקר והמאפיינים שלו כולל מה מטרתו, לאילו אוכלוסיות הוא מיועד, מדדי תקיפות ומהימנות שלו, האם הכלי נוסה ועל איזה אוכלוסיות. יש להציג כל כלי במלואו בנספח של העבודה.
• הליך המחקר. הליך המחקר מתאר את התהליך של המחקר כלומר את סדר ההתרחשויות של ביצועו וכולל:
 כיצד איתר החוקר את המדגם ובאיזו מידה תואם המדגם את אוכלוסיית המחקר ?
 כיצד הועברו השאלונים ? סדר העברת השאלונים לנבדקים, מה נאמר לנבדקים, האם הובטחה האנונימיות ושמירת סודיות התשובות.
 האם נערכו תצפיות? כיצד?
 האם נאספו נתונים ומהיכן?
 כיצד ועל איזה תוכנה הוקלדו הנתונים ונערכו העיבודים והניתוחים הסטטיסטיים?

שיטות העיבוד הסטטסטיות
5. פרק שלישי- תוצאות Results/Findings. הפרק מתחיל בפירוט כל ממצא וממצא בהתאם להשערות המחקר. יש להציג את הניתוחים הסטטיסטיים במלל ו/או בטבלאות ו/או בגרפים. יש להקפיד על כך שלכל טבלה/גרף יהיה מספר וכותרת.

6. פרק רביעי – דיון Discussion . הפרק כולל:
• דיון בממצאים תוך התייחסות פרשנית של החוקר וקישור לתיאוריות ו/או לממצאים והמסקנות שהובאו בסקירת הספרות.
• הצגת מגבלות המחקר, כיצד ניתן להתגבר עליהן.
• הצעות למחקרים נוספים אשר יאפשרו להתגבר על המגבלות של המחקר וכן הצעות למחקרים נוספים להרחבת והעמקת הידע בתחום הנחקר.

7. פרק חמישי – סכום, מסקנות והמלצות
Summary, Conclusions and Recommendations.
פרק זה הנו הרחבה של תקציר העבודה.

8. נספחים Appendices. הנספחים מציגים את כלי המחקר, את הפלט
המפורט של הניתוחים הסטטיסטיים וכל מסמך רלוונטי נוסף.

9. רשימת מקורות מהספרות – References/Bibliography . יש להציג את
כל המקורות אליהם נעשתה התייחסות לאורך כל העבודה. המקורות בעברית יופיעו ראשונים, בסדר אלפביתי של המחבר הראשון. המקורות באנגלית יופיעו לאחר מכן אף הם בסדר אלפביתי של המחבר הראשון.